22:38 EST Thứ bảy, 02/12/2023

Trang nhất » HỒ SƠ CÔNG TRỰC TUYẾN » Giấy công bố

Cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Bước 1:  Cơ sở chuẩn bị hồ sơ gồm:
- Bản công bố sản phẩm (theo mẫu)
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
- Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu
Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm
Bước 2:
- Cơ sở vào mục "Dịch vụ công trực tuyên", tiếp đó vào mục "nộp hồ trực tuyến".
- Cơ sở điền các thông tin vào các mục rồi gửi file hồ sơ.
- Sau khi nhận được file hồ sơ Chi cục sẽ thông báo qua địa chỉ email hoặc số điện thoại mã số tiếp nhận hồ sơ và thời gian trả kết quả cho cơ sở.
Lưu ý:
- Chi cục tiếp nhận và thẩm xét hồ sơ đăng ký qua mạng trong thời gian 07 ngày làm việc.
Bước 3:
Cơ sở nhận kết quả thẩm xét hồ sơ qua email của Cơ sở.
+ Nếu kết quả thẩm xét hồ sơ không đạt thì cơ sở hoàn chỉnh theo công văn hướng dẫn và gửi lại mã số tiếp nhận hồ sơ; hồ sơ cho Chi cục theo trình tự bước 2 (thời gian giải quyết hồ sơ được tính từ ngày cơ sở nộp đầy đủ theo công văn hướng dẫn của Chi cục).
+ Nếu kết quả thẩm xét hồ sơ đạt thì cơ sở căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả đến nhận Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
Tên Hồ Sơ:
Cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Tên Cơ Quan / Cá Nhân:
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (info@atvstpkontum.gov.vn)
Số CMND:
http://www.atvstpkontum.gov.vn
Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản công bố sản phẩm (theo mẫu)
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
- Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu
Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm
Đã tải về:
27
Tải về
Gửi file
Mã an toàn
Thay mới