Bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể nhà hàng, gia đình, siêu thị phòng chống dịch Covid - 19

Bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể nhà hàng, gia đình, siêu thị phòng chống dịch Covid - 19

Tờ rơi bếp ăn tập thể nhà hàng phòng chống dịch Covid - 19
Tờ rơi gia đình phòng chống dịch Covid - 19
Tờ rơi siêu thị phòng chống dịch Covid - 19

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum