15:44 ICT Thứ hai, 25/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

Thông báo V/v phân cấp cấp Giấy xác nhận kiến thức, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể,thức ăn đường phố, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn và nấu ăn lưu động

Thứ sáu - 31/07/2015 07:29
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
CHI CỤC AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM

            Số: 418 /TB-CCTP        
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           
            Kon Tum, ngày  27  tháng 7  năm 2015
                                                                          
 
THÔNG BÁO
Về việc phân cấp cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm,
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể,
thức ăn đường phố, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn và nấu ăn lưu động
trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc ngành Y tế quản lý
 
           Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
          Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
          Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
         Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế ;
         Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.
         Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT/BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
         Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SYT ngày 09/3/2015 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP), Giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
         Căn cứ Kế hoạch số 1673/KH-BCĐ ngày 21/7/2015 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
         Chi cục ATVSTP đã tiến hành điều tra, thống kê toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn, nấu ăn lưu động trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau:
Tổng số cơ sở: 6134 cơ sở.
Trong đó: - Ngành Y tế quản lý: 3320 cơ sở;
                 - Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý: 58 cơ sở;
                 - Ngành Công thương quản lý: 2756 cơ sở.
Để quản lý có hiệu quả, tránh bỏ sót, chồng chéo, trùng lập và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động thuận lợi, kịp thời phát hiện những sai phạm để xử lý bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) phân cấp cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn và nấu ăn lưu động trên địa bàn tỉnh thuộc ngành Y tế quản lý như sau:
I. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
1. Chịu trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sau:
- Cơ sở sản xuất thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý: 33 cơ sở.
-  Cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng: 289 cơ sở.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (quán ăn, nhà hàng, cà phê) có quy mô từ 100 xuất ăn/lần phục vụ trở lên: 208 cơ sở.
- Bếp ăn tập thể có quy mô từ 200 xuất ăn/lần phục vụ trở lên: 58 cơ sở.
Tổng cộng: 588 cơ sở.
2. Chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sau:
- Cơ sở sản xuất thực phẩm, sản xuất dụng cụ chứa đựng thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý: 33 cơ sở.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (quán ăn, nhà hàng, cà phê) có quy mô từ 100 xuất ăn/lần phục vụ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 208 cơ sở.
Tổng cộng: 241 cơ sở.
II. TRUNG TÂM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
1. Chịu trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sau:
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (quán ăn, cà phê) có quy mô dưới 100 xuất ăn/ lần phục vụ: 1991 cơ sở.
- Bếp ăn tập thể có quy mô dưới 200 xuất ăn/lần phục vụ: 169 cơ sở.
Tổng cộng: 2160 cơ sở, được phân cho các huyện, thành phố như sau:
Đơn vị TP Kon Tum Đăk Glei Ngọc Hồi Đăk Tô Đăk Hà Sa Thầy Ia H’Drai Tu Mơ Rông Kon Plong Kon Rẫy Tổng cộng
Cơ sở 966 199 187 187 196 140 19 87 105 74 2160
2. Chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sau:
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (quán ăn, cà phê) có quy mô dưới 100 xuất ăn/lần phục vụ và được Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) các huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tổng cộng: 978 cơ sở, được phân cho các huyện, thành phố như sau:
Đơn vị TP Kon Tum Đăk Glei Ngọc Hồi Đăk Tô Đăk Hà Sa Thầy Ia H’Drai Tu Mơ Rông Kon Plong Kon Rẫy Tổng cộng
Cơ sở 464 75 39 120 105 32 0 37 52 54 978
III. TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
1. Chịu trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở nấu ăn lưu động, cung cấp xuất ăn sẵn: 572 cơ sở.
2. Tổ chức ký cam kết về bảo đảm ATTP giữa Trạm Y tế với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở nấu ăn lưu động và cung cấp xuất ăn sẵn:
Tổng cộng: 572 cơ sở, được phân cho các huyện, thành phố như sau:
Đơn vị TP Kon Tum Đăk Glei Ngọc Hồi Đăk Tô Đăk Hà Sa Thầy Ia H’Drai Tu Mơ Rông Kon Plong Kon Rẫy Tổng cộng
Cơ sở 342 10 73 29 30 57 0 0 10 21 572
* Ghi chú: Trung tâm ATVSTP các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn để Trạm Y tế tổ chức cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, tổ chức ký cam kết đúng theo quy định hoặc phối hợp với Trạm Y tể để triển khai thực hiện.
IV. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
1. Kiểm tra định kỳ
Chi cục ATVSTP; Trung tâm ATVSTP các huyện, thành phố; Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động và cung cấp xuất ăn sẵn thuộc diện đã được phân cấp quản lý với tần xuất như sau:
- Không quá hai lần/năm đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP và có cả Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Không quá ba lần/năm đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Không quá bốn lần/năm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP; cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP (bếp ăn tập thể, kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở nấu ăn lưu động và cung cấp xuất ăn sẵn).
* Ngoài ra, Sở Y tế, Chi cục ATVSTP sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở thuộc diện đã được phân cấp cho tuyến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn khi cần thiết.
2. Kiểm tra đột xuất
Cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiến hành kiểm tra đột xuất nếu xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm có liên quan, các đợt kiểm tra cao điểm theo yêu cầu thực tế và theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
Để việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP và việc tổ chưc ký cam kết giữa cơ quan trực tiếp quản lý với chủ cơ sở về bảo đảm ATTP đạt hiệu qủa và đúng quy định; Chi cục ATVSTP đề nghị Trung tâm ATVSTP các huyện, thành phố nắm chắc danh sách cơ sở đã được phân cấp, tham mưu cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện.
Định kỳ 6 tháng/lần, Trung tâm ATVSTP các huyện, thành phố phối hợp với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, bổ sung danh sách các đối tượng thuộc diện quản lý, cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, đối tượng cần phải cấp Giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện về ATTP và báo cáo về Chi cục ATVSTP (qua Phòng Thông tin, truyền thông và Quản lý NĐTP) để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.
Thông báo này thay thế cho Thông báo số 153/TB-CCTP ngày 01/4/2015 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum./.
 
Nơi nhận:
- Sở Y tế;           
- Lãnh đạo và các Phòng thuộc Chi cục;
- Trung tâm ATVSTP các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TTTT.

 
CHI CỤC TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
 
Hoàng Chí Trung
                                      

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
chi cục an toàn thực phẩm kon tum


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 17919

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 391775

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11165225

LIÊN HỆ


Mã chống spam Thay mới