Danh sách các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2019

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum