Danh sách cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP năm 2017

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum